مجموعه کتب آموزشی Beste Freunde

این دوره مختص نوجوانان ۱۰ الی ۱۶ سال است و در ۳ سطح B1, A2, A1 که هر سطح شامل 2 کتاب میباشد، آموزش داده می شود.
فیلم های آموزشی، فعالیت های گروهی و بازیهای طراحی شده در این دوره مطابق با سن و سلیقۀ این ردۀ سنی است و شادابی خاصی به کلاس درس می بخشد.

فهرست