مجموعه کتب آموزشی Hallo Anna

این مجموعه برای کودکان در نظر گرفته شده است که در 3 جلد آموزش داده می شود و زبان آموزان با خواندن این مجموعه با موضوعاتی از قبیل : نام بردن رنگ ها و اشیا ، خواندن و بیان شماره ها و چگونگی استفاده از کلمات و جملات مبتدی آشنا خواهند شد.

فهرست