در راستای ارتقاء سطح کیفی مکالمه زبان انگلیسی، آموزشگاه زبان سیتاک آماده ی ارائه دورهای مکالمات تلفنی برای افرادی می باشد که بصورت روزمره در شرایط ارتباطات و مذاکرات تلفنی بین المللی در محیط های کاری از جمله مشاغل بازرگانی قرار دارند. این دوره با آموزش تخصصی مکالمه تلفنی و نیز با ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس هنگام ارتباطات تلفنی، تسلط شما را برای ایجاد مکالمات موثر تلفنی افزایش می دهد.

    مبتدیمتوسطخوبعالی
    فهرست